داستان هنرمندان

در اينجا روايت ميکنيم داستان هنرمندان ، صنعتگران و کارآفرينان خوش ذوق ايران را. پشت هر محصول در کافه کادو داستاني است شنيدني. هنرمندان اينجا از خودشان ميگويند ، از سختي هايي که کشيده اند ، از عشقشان به کار و از داستان زندگيشان. ما اينجا روايتگر داستان هايي هستيم از هنرمندان ايران ، از افراد شناخته شده تا افراد هنوز گمنام . کارآفريناني که دستشان به کمر همت است ، هنرمندند ، خلاقند و ميتوانند الگويي باشند براي نسل آينده ، براي ساختن ايران.

درباره کافه کادو