ميوه هاي کاج رو دست کم نگير

شايد هميشه از کنار ميوه هاي کاج که زير درخت ها افتادن بي تفاوت عبور کرده باشيد، اما بعد از ديدن اين مقاله شروع ميکنيد به جمع کردن اون ها و درست کردن چيزهاي خوشحال کننده.پيشنهاد ميکنم اين مقاله رو از دست نديد.

شايد هميشه از کنار ميوه هاي کاج که زير درخت ها افتادن بي تفاوت عبور کرده باشيد، اما بعد از ديدن اين مقاله شروع ميکنيد به جمع کردن اون ها و درست کردن چيزهاي خوشحال کننده.پيشنهاد ميکنم اين مقاله رو از دست نديد.